SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT LES PRESENTS CONDICIONS PARTICULARS. L’ÚS DELS SERVEIS A baix DESCRITS IMPLICARÀ, PER PART SEVA, L’ACCEPTACIÓ PRÈVIA, EXPRESSA I SENSE EXCEPCIONS DE LA TOTALITAT DELS TERMES I CONDICIONS AQUÍ PREVISTOS.
SI VOSTÈ NO ESTÀ CONFORME AMB LES PRESENTS CONDICIONS PARTICULARS, NO FACI ÚS DELS SERVEIS.
LES PRESENTS CONDICIONS PARTICULARS FORMEN PART INTEGRANT DE L’AVÍS LEGAL.

OBJECTE

Les presents Condicions Particulars regulen els termes aplicables a la compra dels diferents productes que, a cada moment, siguin oferts a través de la plataforma de contractació en línia accessible en el Lloc web (d’ara endavant, el Servei).
El Servei està dirigit a Usuaris majors d’edat, residents en Península i Balears que disposin de capacitat legal per a entendre i acceptar les presents Condicions Particulars, així com complir amb les obligacions aquí previstes i que no hagin estat exclosos per incomplir els termes i condicions del Lloc web (d’ara endavant, individualment, el Comprador; conjuntament, els Compradors).
En realitzar-se la compra de producte/s a través del Servei, s’estableix una relació contractual entre el Comprador i l’Entitat.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES. DISPONIBILITAT

2.1 Informació general
Les descripcions, fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes oferts a través del Servei, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta, tenen per objecte aportar la major informació possible. No obstant això, el Comprador ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, manquen de caràcter exhaustiu.

2.2 Imports
Els preus, ofertes, promocions o descomptes anunciats en el Servei són vàlids única i exclusivament per a comandes en línia realitzats a través d’aquest. Els preus publicats estan expressats en Euros i inclouen l’IVA i restants impostos aplicables.
Prenem totes les precaucions raonables per a assegurar que els preus dels productes són correctes i estan actualitzats. Si descobrim un error en el preu dels productes que formen part de la seva comanda, tractarem d’informar-lo per escrit donant-li l’opció de continuar amb la compra dels productes al preu correcte o de cancel·lar la seva comanda.
En el supòsit d’existir algun descompte, increment o càrrec addicional, el Comprador serà informat amb caràcter previ dels mateixos i, quan escaigui, se li oferirà la possibilitat de triar una d’entre les diferents opcions ofertes. En el resum de la compra, el Comprador serà igualment informat de l’import total, desglossant els diferents conceptes.

2.3 Estoc
Podran ser adquirits els productes que, a cada moment, siguin publicats a través del Servei, sempre que hi hagi estoc d’aquests. En cas de falta d’estoc, l’Entitat es reserva la facultat d’oferir al Comprador productes alternatius, d’igual o superior qualitat sense increment de preu, podent en qualsevol cas el Comprador no acceptar els mateixos i desistir de la seva compra.
L’Entitat es reserva el dret a decidir, a cada moment, quins productes són oferts als Compradors a través del Servei, podent modificar i actualitzar el catàleg en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

 

PROCÉS DE COMPRA

Per a iniciar el procés de compra, el Comprador haurà d’identificar-se en el Servei. Una vegada accedit amb el seu identificador, podrà seleccionar els productes en els quals estigui interessat, afegint els mateixos al carro de compra.
Finalitzada la selecció dels productes i restants opcions ofertes, el Comprador serà dirigit a la pàgina de confirmació, on podrà visualitzar tots els conceptes integrants de la seva comanda, a fi que pugui identificar qualsevol error i, si escau, procedir a la seva correcció.
Si la comanda és correcta i el Comprador no requereix corregir cap concepte d’aquest, podrà completar el procés de compra, mitjançant la confirmació de la comanda i l’acceptació de les presents Condicions Particulars, les quals constitueixen el contracte entre el Comprador i l’Entitat.
Una vegada completat el procés de compra, el Comprador rebrà la confirmació de la comanda a través de correu electrònic i s’efectuarà el càrrec, de l’import de la compra, en el mitjà de pagament triat. Se li assignarà un número de comanda, el qual haurà de ser indicat en qualsevol comunicació posterior que el Comprador pugui realitzar en relació amb aquesta comanda.
El pagament dels productes es realitzarà en algun dels mitjans que, a cada moment, siguin posats a la disposició dels Compradors.

 

LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Les comandes es processaran de dilluns a divendres i es triga entre 3-5 dies a processar-los. Una vegada processats, són enviats l’endemà laborable i es lliuraran en un rang de 10-30 dies.
El Comprador (o un tercer en el seu nom) rebrà productes en l’adreça de lliurament indicat durant el procés de compra o, en defecte d’això, en l’adreça facilitada durant el procés de registre. El receptor haurà de verificar la comanda, així com deixar constància en l’albarà de lliurament de qualsevol incidència que observi en relació amb la comanda. La conformitat del receptor amb la comanda implica l’acceptació del mateix i el traspàs de la propietat dels productes adquirits.
En cas d’adquirir-se productes la venda dels quals estigui prohibida a menors de 18 anys, l’Entitat es reserva la facultat de realitzar, durant el procés de lliurament, les comprovacions pertinents.
Només realitzarem un intent de lliurament i, en cas de no poder realitzar-se la mateixa, els productes tornaran al magatzem i la comanda serà cancel·lada, procedint-se a la devolució de les quantitats satisfetes, una vegada deduït el cost de la devolució dels productes al magatzem (“cost de devolució”).

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ I DESISTIMENT

5.1 Termini i forma
Amb caràcter general, el Comprador té reconegut el dret de desistiment de la compra realitzada, sense necessitat de justificació, en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des que el Comprador o un tercer designat pel Comprador, diferent del transportista, adquireix la possessió material dels productes.
Per a exercir el dret de desistiment, el Comprador haurà de notificar a Bodega Folguera . la seva decisió de desistir de la compra a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic), remesa a través de qualsevol d’aquests mitjans:

-Carrer de Mossèn Camil Rossell, 45, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona. Telèfon de contacte +34 935 60 16 84

– bodegafolguera@gmail.com

En la declaració anterior, el Comprador haurà de facilitar el número de comanda i especificar respecti de quin producte o productes exercita el seu dret de desistiment. El Comprador podrà utilitzar el formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Una altra opció seriosa, que el client és posés en contacti amb nosaltres a través del Formulari de Contacte de la botiga, incloent els mateixes dades que és detallin en el següent Formulari de Devolució i Desistiment.

 

Formulari de Devolució i Desistiment
A l’atenció de Jaume Folguera, Carrer de Mossèn Camil Rossell, 45, 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, número de telèfon +34 +34 935 60 16 84 i adreça d’email bodegafolguera@gmail.com

Don/Donya [nom i cognoms], amb DNI [completar] i domicili a aquest efecte en [completar], per mitjà de la present vinc a comunicar-los la meva voluntat de desistir del contracte de compra les dades de la qual figuren a continuació:
▪ Número de comanda [completar]
▪ Data de recepció: [completar]
▪ Producte/s de la compra del qual desitjo desistir: [completar]
En [ciutat], a [dia] de [mes] de [any]
Signat:

Una vegada rebuda la sol·licitud de Devolució i Desistiment, Jaume Folguera Altimira es posarà en contacte amb el client per a acordar una data de recollida del producte en el domicili de lliurament.
Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació, per part del Comprador, relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

5.2 Excepcions

El dret de desistiment no serà aplicable en els següents suposats:
La venda de productes el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’Entitat no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
La venda de productes confeccionats conforme a les especificacions del Comprador o clarament personalitzats.
La venda de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
La venda de productes precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
La venda de productes que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
La venda d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel Comprador després del lliurament.
El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

 

5.3 Condicions

Per a fer ús del dret de desistiment, és imprescindible que els productes estiguin en perfecte estat i que no hagin estat desembalados ni desprecintados. Els productes hauran de ser retornats en els seus embalatges i precintes originals juntament amb la factura, en cas d’haver estat sol·licitada. Si no es donen aquests requisits, l’Entitat es reserva el dret de no admetre la devolució dels productes.
Abans de retornar el producte, el Comprador haurà d’assegurar-se que el mateix es troba degudament protegit perquè no sofreixi cap mal durant el transport.

5.4 Conseqüències

En cas de desistiment, es retornarà al Comprador tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció, per part del Comprador, d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir de la compra.
El reemborsament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Comprador per a la compra inicial, tret que el Comprador hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. L’Entitat podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes, o fins que el Comprador hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.
El Comprador haurà de retornar els productes, remetent els mateixos a l’adreça postal que figura en l’apartat 5.1 anterior, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir de la compra. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels productes abans que hagi conclòs aquest termini.
El Comprador assumirà el cost directe de l’enviament derivat de la devolució dels productes.

GARANTIES.
Si el producte fos defectuós, l’Entitat assumirà la substitució o reparació del producte, sense cap despesa per al Comprador. Així mateix, quan resultin d’aplicació als productes adquirits, el Comprador podrà fer ús de les garanties legals aplicables.

7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

L’Entitat no està obligada a participar ni s’acollirà al sistema de resolució de conflictes online davant òrgans d’arbitratge de consum. Si ho desitja, el Comprador podrà accedir a la plataforma per a la resolució extrajudicial de conflictes online, accessible en https://ec.europa.eu/consumers/odr/.