TITULARITAT DEL LLOC WEB
Jaume Folguera Altimira. (d’ara endavant, l’Entitat), és el titular d’aquest lloc web (d’ara endavant, el Lloc web). El seu domicili social es troba en Mossèn Camil Rosell, 45, 08130 Sta Perpetua de Mogoda el seu CIF és 53031691Q.

Pot contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:
Tel.: bodegafolguera@gmail.com
Email: +34 935 60 16 84
Aquest Lloc web no podrà ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes i/o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat i/o de les seves filials i/o oficines. A l’efecte del present Avís Legal, Usuaris són les persones que accedeixin al Lloc web i/o que remetin una sol·licitud o un email al Lloc web o que completin un formulari del Lloc web o completin un procés de registre.

OBJECTE
El present Avís Legal recull tots els termes i condicions que regulen: a) l’accés, navegació i ús del Lloc web; b) les responsabilitats derivades de l’ús del Lloc web i la prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguin ser oferts a través del Lloc web; i c) el subministrament i ús del contingut del Lloc web.

Sense perjudici de qualsevol disposició en contra, l’anterior no impedeix que l’Entitat pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, en el seu cas, siguin oferts als Usuaris a través del Lloc web. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal.

El mer accés al Lloc web, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació o ocupació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/o bústies electròniques existents en el Lloc web implicarà, per part seva, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del Lloc web. En conseqüència, Vostè ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

En cas de ser oferts, a través del Lloc web, la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis, el fet de ser utilitzats i/o sol·licitats per l’Usuari implicarà, així mateix, l’acceptació sense reserves de les condicions particulars que, en el seu cas, hagin estat establertes a aquest efecte, i que formaran part integrant del present Avís Legal.

ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L’accés al Lloc web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, en el seu cas, puguin ser oferts per l’Entitat pot estar subjecta a la prèvia acceptació de requisits formals com ara l’emplenament del corresponent formulari, abonament de despeses i taxes i/o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d’aplicació a aquests.
El Lloc web està dissenyat per a ser utilitzat per adults (+18) i no està dirigit a ser utilitzat per menors d’edat. Queda prohibit l’accés al Lloc web i/o els serveis als menors d’edat. El mer accés al Lloc web no implica, en si mateix, l’establiment de cap mena de vincle o relació comercial entre l’Entitat i l’Usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’Usuari hagi donat compliment previ als requisits que, en el seu cas, siguin establerts.
La inclusió en el Lloc web d’informació relativa a productes o serveis oferts per l’Entitat té exclusivament fins informatius i publicitaris, tret que sigui establerta expressament una altra finalitat.
Si per a la utilització, prestació i/o contractació d’algun producte o servei ofert a través del Lloc web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per a accedir als productes o serveis de què es tracti. Si a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una actuació culposa o no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.
Així mateix, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata a l’Entitat, qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Sense perjudici de qualsevol altra disposició aquí continguda, mentre no es comuniquin tals fets, l’Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
En tot cas, l’accés, navegació i ús del Lloc web i, en el seu cas, l’ús o contractació dels serveis o productes que siguin oferts a través del mateix es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l’Entitat o per personal autoritzat de l’Entitat, relativa a l’ús del Lloc web i els seus continguts.
Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de manera diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals els Usuaris puguin beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis del Lloc web.

RENÚNCIA DE GARANTIES

L’ENTITAT NO ES FA RESPONSABLE I, EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE, EXCLOU QUALSSEVOL GARANTIES, EXPRESSES O IMPLÍCITES, RELATIVES A la MERCANTILIDAD, IDONEÏTAT PER A UN FI CONCRET, NO COMPLIMENT, EXACTITUD, FIABILITAT, INTEGRITAT O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS, SERVEIS, PRODUCTES, TEXTOS, GRÀFICS, ENLLAÇOS O ALTRES ELEMENTS INCLOSOS EN EL LLOC WEB, O ELS RESULTATS OBTINGUTS D’ACCEDIR I USAR EL LLOC WEB I/O EL CONTINGUT D’AQUEST.

EN CONSEQÜÈNCIA, L’ENTITAT NO GARANTEIX NI ES FA RESPONSABLE DE: